SEASON 1 DISCOGRAPHY

K-ON! Sakura Kou Keionbu Official Band Yarouyo!!

K-ON! Sakura Kou Keionbu Official Band Yarouyo!!
Tracklist
 • Disc 1
  • 01. Cagayake! GIRLS (5nin Ver.)
  • 02. Don't say "lazy" (5nin Ver.)
  • 03. Cagayake! GIRLS (5nin Ver.) (Instrumental)
  • 04. Don't say "lazy" (5nin Ver.) (Instrumental)
  • 05. Curry Nochi Rice (Studio Mix) (Instrumental)
  • 06. Watashi no Koi wa Hotch Kiss (Studio Mix) (Instrumental)
  • 07. Fude Pen ~Ballpoint Pen~ (Studio Mix) (Instrumental)
  • 08. Fuwa Fuwa Time (5nin Ver.) (Studio Mix) (Instrumental)
  • 09. Subtitle Back Guitar 1
  • 10. Subtitle Back Guitar 2
  • 11. Subtitle Back Guitar 3
  • 12. Subtitle Back Guitar 4
  • 13. Subtitle Back Guitar 5
  • 14. Subtitle Back Guitar 6
  • 15. Subtitle Back Guitar 7
  • 16. Subtitle Back Guitar 8
  • 17. Subtitle Back Guitar 9
  • 18. Subtitle Back Guitar 10
  • 19. Subtitle Back Guitar 11
  • 20. Subtitle Back Guitar 12
  • 21. Subtitle Back Guitar 13
  • 22. Charamela (#2 "Gakki!")
  • 23. Sawako Sensei Chouzetsu Hayahajiki (#5 "Komon!")
  • 24. Sawako Sensei Chouzetsu Tapping (#5 "Komon!")
  • 25. Sawako Sensei CHouzetsu Ha Guitar (#5 "Komon!")
  • 26. Azusa no Udemae Hirou 1 (#9 "Shinnyuu Buin!")
  • 27. Azusa no Udemae Hirou 2 (#9 "Shinnyuu Buin!")
  • 28. Ishuukan (#1 "Haibu!")
  • 29. Tsubasa wo Kudasai (#1 "Haibu!")
 • Disc 2
  • 01. Cagayake! GIRLS (5nin Ver.) (Instrumental [-Guitar])
  • 02. Cagayake! GIRLS (5nin Ver.) (Instrumental [-Keyboard])
  • 03. Cagayake! GIRLS (5nin Ver.) (Instrumental [-Bass])
  • 04. Cagayake! GIRLS (5nin Ver.) (Instrumental [-Drums])
  • 05. Introduction
  • 06. Guitar Introduction
  • 07. Ex. 1-1: (A) A Mellow Bridge Mute
  • 08. Ex. 1-2: (A) A Mellow Bridge Mute NG Take
  • 09. Ex. 2-1: (B) B Mellow Arpeggio (w/ Delay)
  • 10. Ex. 2-2: (B) B Mellow Arpeggio NG Take (w/ Delay)
  • 11. Ex. 3-1: (B) B Mellow Counter Melody
  • 12. Ex. 3-2: (B) B Mellow Counter Melody NG Take
  • 13. Ex. 4-1: (B) B Mellow Shousetsume Glissando (Tremolo Picking Yuu)
  • 14. Ex. 4-2: (B) B Mellow Shousetsume Glissando (Tremolo Picking Mu)
  • 15. Ex. 5-1: (C) Sabi Code Backing
  • 16. Ex. 5-2: (C) Sabi Code Backing NG Take
  • 17. Ex. 6-1: (A-2) A Mellow 2 16 Bun Cutting (w/ Wah)
  • 18. Ex. 6-2: (A-2) A Mellow 2 16 Bun Cutting
  • 19. Ex. 6-3: (A-3) A Mellow 2 16 Bun Cutting NG Take
  • 20. Ex. 7: (D) Kansou Gt.-I Solo
  • 21. Ex. 8: (D) Kansou Gt.-II Solo
  • 22. Ex. 9: Solo Ad Lib
  • 23. Ex. 10: (F) Tenchou
  • 24. Keyboard Introduction
  • 25. Ex. 1-1: (Intro.-1) Scratch On
  • 26. Ex. 1-2: (Intro.-1) Scratch On NG Take
  • 27. Ex. 2-1: (C) Sabi Neiro to Rhythm
  • 28. Ex. 2-2: (C) Sabi (Ue Part Neiro)
  • 29. Ex. 2-3: (C) Sabi (Moto Part Neiro)
  • 30. Ex. 3-1: (A) A Mellow Neiro to Glissando
  • 31. Ex. 3-2: (A) A Mellow (Jou Part Neiro)
  • 32. Ex. 3-3: (A) A Mellow (Moto Part Neiro)
  • 33. Ex. 4-1: (D) Kansou Solo
  • 34. Ex. 4-2: (C) Kensou Solo NG Take
  • 35. Ex. 5-1: (E) D Mellow
  • 36. Ex. 5-2: (E) D Mellow (Effect Ver.)
  • 37. Ex. 6: (F) 8 Shousetsume (Bend DOwn & Hit Sound)
  • 38. Ex. 7: (Ending) 5 Shousetsume ~ 8 Shousetsume Neiro
  • 39. Ex. 8: (Ending) 9 Shousetsume ~ Neiro
  • 40. Bass Introduction
  • 41. Cagayake! GIRLS Setting
  • 42. Ex. 1-1: (C) Sabi Code Arpeggio
  • 43. Ex. 1-2: (C) Sabi Code Arpeggio NG Take
  • 44. Ex. 2: (Intro.-2) Bass Infill
  • 45. Ex. 3: Slap Renshuu
  • 46. Ex. 4-1: (Intro.-2) 5~8 Shousetsume Kara (A) A Mellow Atama (tempo 170)
  • 47. Ex. 4-2: (Intro.-2) 5~8 Shousetsume Kara (A) A Mellow Atama (tempo 120)
  • 48. Ex. 5-1: (A) A Mellow Back Beat wo Kanjiru
  • 49. Ex. 5-2: (A) A Mellow Back Beat wo Kanjiru NG Take
  • 50. Ex. 6-1: (B) B Mellow Drum to no Combination
  • 51. Ex. 6-2: (B) B Mellow Drum to no Combination NG Rake
  • 52. Ex. 7-1: (D) Kansou Solo (tempo 170)
  • 53. Ex. 7-2: (D) Kansou Solo (tempo 120)
  • 54. Ex. 8: Solo Ad Lib
  • 55. Ex. 9: (C-9) Shousetsume ~ Glissando
  • 56. Ex. 10: (Ending) Tsuru Bass
  • 57. Drum Introduction
  • 58. Cagayake! GIRLS Snare & Tom Setting
  • 59. Snare & Tom Ippan Teki na Setting
  • 60. Ex. 1-1: (Intro.-1) ~ (C) Sabi 8 Shousetsume Fill
  • 61. Ex. 1-2: (Intro.-1) ~ (C) Sabi 8 Shousetsume Fill NG Take
  • 62. Ex. 2-1: (B) B Mellow 1 9 Shousetsume Fill
  • 63. Ex. 2-2: (B) B Mellow 1 9 Shousetsume Fill NG Take
  • 64. Ex. 3-1: (A-2) A Mellow 2 Rhythm
  • 65. Ex. 3-2: (A-2) A Mellow 2 Rhythm NG Take
  • 66. Ex. 4-1: (A-2) A Mellow 2 4, 9 Shousetsume Fill
  • 67. Ex. 4-2: (A-2) A Mellow 2 4, 9 Shousetsume Fill NG Take
  • 68. Ex. 5-1: (B) B Mellow 2 9 Shousetsume Fill
  • 69. Ex. 5-2: (B) B Mellow 2 9 Shousetsume Fill NG Take
  • 70. Ex. 6-1: (D) Kansou Rhythm
  • 71. Ex. 6-2: (D) Kansou Rhythm NG Take
  • 72. Ex. 7-1: (E) D Mellow Rhythm
  • 73. Ex. 7-2: (E) D Mellow Rhythm NG Take
  • 74. Ex. 8-1: (E) D Mellow 4, 8 Shousetsume Fill
  • 75. Ex. 8-2: (E) D Mellow 4, 8 Shousetsume Fill NG Take
  • 76. Ex. 9-1: (F) 6, 7 Shousetsume Fill
  • 77. Ex. 9-2: (F) 6, 7 Shousetsume Fill NG Take
  • 78. Ex. 10-1: (C-4) Sabi Rhythm
  • 79. Ex. 10-2: (C-4) Sabi Rhythm NG Take
  • 80. Owari.